LUKO STROJÍRNY, s.r.o.

česky english deutsch espanol italiano russian slovensky french polski
 
AKTUÁLNÍ NABÍDKA
 
NOVINKY
[ 11.04.2016 ]
Olejnička Premium


 

 

 
RYCHLÝ KONTAKT

LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Jablůnka 626

756 23 Jablůnka

Česká republika

 

tel.:

obchod

 

mobil

 

nákup

 

+420 571 452 203

+420 571 410 935

+420 731 414 561

 

+420 731 414 562

 

fax: +420 571 410 937
e-mail:

obchod@lukos.cz

 

nakup@lukos.cz


 
 
Obchod » Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Předmětem jednotlivých kupních smluv a obchodních vztahů budou výrobky oboru mazací technika, jakož i jiné produkty a služby prodávané firmou LUKO STROJÍRNY s.r.o., které jsou specifikovány v aktuálně platných nabídkách a cenících firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o., nebo v jejích mimořádných nabídkách (dále jen "zboží").

2. Základní povinností firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. z jednotlivého obchodního vztahu je dodat sjednané zboží ( služby ) a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. nakupovat, tj. převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu. Pokud tak neučiní při objednání, nebo nejsou-li tyto osoby specifikovány v příloze smlouvy o obchodní spolupráci, musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba i jen přebírající zboží, byla vybavena plnou mocí.

 

II.

Zboží a doklady

1. Neobjedná-li kupující zboží v souladu s příslušnou normou charakterizující výrobek, která uvádí náležitosti objednávání, nebo alespoň v rozsahu:

- druh / typ obchodního zboží (specifikace výrobku),

- požadované množství,

- požadovaný termín dodání

- příp. další požadavky na stav zpracování, zvláštní tolerance, zvláštní účel použití (nejlépe číslo technické normy ), je firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. oprávněna dodat zboží v obvyklém provedení,

- pokud je objednávka provedena kupujícím ústně, vyhotoví prodávající o této objednávce stručný záznam.

 

2. Firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. potvrzuje, že u jí prodávaných výrobků, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušná nařízení vlády, bylo provedeno výrobcem/dovozcem posouzení shody a vydáno prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) a pokud se jedná o harmonizovanou sféru, jsou výrobky, resp. související  dokumenty, označeny značkou „CE“.

4. Množství v kupních smlouvách je určeno přesně. Není-li dohodnuto jinak, expeduje se objednané množství v běžných formách balení odpovídajícím druhu zboží.

5. Je-li smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (Atesty) a nedodá-li je prodávající spolu se zbožím, dodá je pokud možno co nejdříve některým z těchto způsobů: na elektronickou adresu uvedenou kupujícím nebo poštou na fakturační adresu, nebude-li dohodnuto jinak.

 

III.

Obaly

1. Zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana. Předpokládá se přeprava krytými dopravními prostředky a běžná manipulace nepoškozující kartonové obaly.

 

IV.

Termín dodání zboží

1. Pokud není dohodnut termín dodání zboží, je firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. oprávněna dodat zboží kdykoliv. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. oprávněna dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.

2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

 

V.

Místo dodání zboží

Předacím místem zboží je míněna expedice prodávajícího v sídle firmy.

1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. odeslání zboží kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny kupujícího a není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je kupující povinen upozornit na tuto skutečnost firmu LUKO STROJÍRNY s.r.o. v objednávce.

2. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době
v místě plnění.

3. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro kupujícího je povinna prokázat firmě LUKO STROJÍRNY s.r.o. při převzetí zboží svoji totožnost a uvést potřebné údaje do dokladu o splnění a převzetí zboží na něj potvrdit.

4. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o., nebude odebráno nejpozději 14 dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit.

5. Pokud se jedná o zakázkové zboží má prodávající právo účtovat si skladné ve výši 0,05 % z ceny zakázky do doby převzetí zboží.

 

VI.

Výhrada vlastnického práva

1. Firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.

2. Firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. je majitelem ochranných známek Luko® a vyhrazuje si tak výhradné používání těchto známek. Užívání ochranných známek se řídí Zákonem o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

 

VII.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena dohodnutá v jednotlivé smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k individuální dohodě o ceně, platí ceny uvedené v aktuálně platném ceníku firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o..

2. V případě, že kupující se s firmou LUKO STROJÍRNY s.r.o. dohodnou na tom, že na dodávaném zboží mají být provedeny úpravy, má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o.. V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž byly provedeny úpravy, a firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. na základě této skutečnosti odstoupí od smlouvy, má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.

3. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo areál firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o., má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 2 je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. nárok na úplatu za přepravu při opakovaném dodání zboží.

5. Ustanovení této smlouvy o placení kupní ceny zboží se obdobně použijí i na placení úplaty za úpravu zboží podle odstavce 2 a za dopravu zboží podle odstavců 3 a 4 tohoto článku a na placení úplaty za obaly podle článku III., event. jiné poskytnuté služby.

6. Kupující není oprávněn fakturovanou cenu z jakýchkoli důvodů zadržet, či jednostranně z důvodu jakýchkoli protipohledávek započítávat, nebo jinak krátit.

 

VIII.

Způsob placení kupní ceny

1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před dodáním zboží.

2. Kupní cenu je možno platit:

a) bezhotovostním převodem na účet firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. uvedený v jednotlivé kupní smlouvě nebo písemně sdělený kupujícímu (např. ve faktuře)

b) v hotovosti v pokladně firmy LUKO strojírny s.r.o. nebo řidiči firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o.

c) prostřednictvím pošty nebo dopravce ve prospěch firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o..

3. V případě, že se tak obě stran dohodnou a že kupní cena není zaplacena před dodáním zboží, je kupní cena splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu - faktuře. Lhůtu splatnosti kupní ceny ve faktuře stanoví firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. s ohledem na celkový objem objednávek kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.

4. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o., jejím zaplacením do pokladny firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. nebo řidiči firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o..

5. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. Firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. má v takovém případě nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Vedle toho má firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím jednostranně odstoupit.

 

IX.

Odpovědnost za vady

1. Firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.

2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad dle článku V., odst. 3. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán z řetel. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží.

3. V případě, že zboží vykazuje vady, je firma LUKO STROJÍRNY s.r.o. povinna buď zboží vyměnit anebo tyto vady bezplatně odstranit; volba z těchto nároků náleží firmě LUKO STROJÍRNY s.r.o.. Obě smluvní strany se též mohou dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny.

4. Kupující je povinen reklamovat vady vždy písemně.

5. Není-li dohodnuto jinak, kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání reklamace nevrátí firmě LUKO STROJÍRNY s.r.o. ve stavu, v jakém jej obdržel.

 

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

2. K řešení sporů, vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky z 1.2.2007.

3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté při uzavření kupní smlouvy.

4. Tyto obchodní podmínky platí od 01.07.2008.

 
© WEBDESIGN NOWONET media, s.r.o.